home ABC Antroposofie

Snel zoeken naar boeken

Zoeken op auteur, titel, onderwerp of isbn

zoekwissen
26 boeken gevonden

Algemene menskunde

Algemene menskunde
Als basis voor de pedagogie

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 24.50

De ontwikkeling van het kind op geestelijk, psychisch en lichamelijk niveau geschetst voor leraren/opvoeders: een basis voor de pedagogische praktijk.

Serie Werken en Voordrachten, voorzien van nawoord, aantekeningen e.d. (gebonden, 273 pagina’s)

De kringloop van het jaar

De kringloop van het jaar

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 27.50

Over het vinden van een nieuwe toegang tot de kringloop van het jaar en de daarmee verbonden jaarfeesten. (Serie Werken en Voordrachten, gebonden, 222 pagina

De opvoeding van het kind

De opvoeding van het kind

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 10.00

Basisvoordracht: bondig overzicht van de grondgedachten over opvoeding en de ontwikkeling van het kind. Met een nawoord van huisarts Thomas Kelling (57 pagina’s).

De wordende mens: een wonder!

De wordende mens: een wonder!
Een ouderavond met Rudolf Steiner

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 3.00

Een toegankelijk en inspirerend betoog over de achtergronden en het wat, hoe en waarom van de vrijeschoolpedagogie.

Deze kleine brochure bevat de tekst van een toespraak plus vragenbeantwoording tijdens een ouderavond van de Freie Waldorfschule, de eerste vrijeschool.

(brochure, 28 pagina’s)

Geert Groote en het onderwijs

Geert Groote en het onderwijs
Spiritualiteit van de werkvloer

Marcel Seelen » meer van deze auteur »

€ 10.00

Vrijeschoolleraar Seelen schrijft over overeenkomsten tussen Geert Groote, grondlegger van een spirituele volksbeweging in de 14e eeuw, en Rudolf Steiner. Beider streven naar praktische spiritualiteit leidde ook tot pedagogische initiatieven. Ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Geert Grooteschool geschreven, waarbij ook zwakke plekken in het huidige vrijeschoolonderwijs aan het licht worden gebracht.

(paperback, 43 pagina’s)

Gezondmakend onderwijs

Gezondmakend onderwijs
Antroposofische pedagogie en didactiek

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 35.00

In deze voordrachtencyclus laat Rudolf Steiner zien hoe je, vanuit de inzichten in de ontwikkeling van de mens, zo kunt opvoeden en onderwijzen dat het kind zich kan ontwikkelen tot een vrij en gezond mens die als volwassene doel, betekenis en richting kan geven aan zijn eigen leven. Het is een inhoud die niets aan actualiteit heeft ingeboet en buitengewoon heldere antwoorden geeft op

vele vragen over het onderwijs, de opvoeding, de gezondheid van de kinderen en de latere volwassenen.

(Gebonden uitgave, 448 pagina’s)

Het morele en het religieuze in de opvoeding

Het morele en het religieuze in de opvoeding

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 5.00

In deze inleidende voordracht (aangevuld met twee fragmenten), gehouden in Den Haag, schetst Rudolf Steiner het wezen van de mens, de innerlijke ontwikkeling, de verschillende opvoedingsstadia en de rol van het religieuze bij het kind. Uitstekend als inleiding in de vrijeschoolpedagogie.

(paperback, 50 pagina

Innerlijk vuur

Innerlijk vuur

Hugo Pronk » meer van deze auteur »

€ 10.00

Hugo Pronk heeft zich lang en grondig in woord en daad beziggehouden met Rudolf Steiners menskundige en pedagogische inzichten. In dit kleine boekje gaat hij vanuit die ervaring in op met name de 10e, 11e en 12e voordracht uit Gezondmakend onderwijs van Rudolf Steiner - en werpt zo licht op de ontwikkeling van het kind en het werken als opvoeder of leerkracht.

(paperback, 44 pagina’s)

Jaarfeesten

Jaarfeesten

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 24.50

Een mooie verzameling van acht voordrachten waarin Rudolf Steiner de achtergronden van de jaarfeesten belicht en waarmee hij de gelegenheid biedt de verbinding met de feesten innerlijk te verdiepen. Niet alleen de bekende feesten maar ook het feest van Sint Jan en het Michaëlsfeest worden behandeld.

(gebonden uitgave, Rudolf Steiner Werken en voordrachten, 219 pagina’s)

Lopen, spreken, denken

Lopen, spreken, denken

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 9.90

De engelen en hun relatie tot de mens, als kind en als volwassene. (32 pagina

Menskunde en opvoeding

Menskunde en opvoeding

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 9.75

Deze kursus is toegankelijker dan de meeste pedagogische kursussen van Steiner. Er wordt een nieuwe typologie geďntroduceerd: kosmische/aardse kinderen en fantasierijke/fantasiearme kinderen. In het tweede deel spreekt Steiner uitgebreid over de puberteit. Ter sprake komen o.a.: interesse en verveling, uit het hoofd leren, erotiek, schaamte, schoonheidszin, waarheidszin, het overbruggen van de generatiekloof, zelfopvoeding. Met een voorwoord van Hugo Pronk.

Paperback, 139 pagina’s

Menskunde en opvoeding

Menskunde en opvoeding

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 28.50

Acht voordrachten die Rudolf Steiner, twee jaar na de opening van de eerste Vrije school, voor de leerkrachten hield. In deze voordrachten zoekt hij steeds in de praktijk van het onderwijs naar de aanknopingspunten voor zijn inzichten. In deze voordrachten gaat het onder meer over de verschillende types kinderen (aards-kosmisch, fantasierijk-arm) en tevens over veel thema’s die van belang zijn voor kinderen in de puberteit.

(gebonden uitgave, 240 pagina’s)

Menskunde verinnerlijken

Menskunde verinnerlijken
Vrijeschoolpedagogie

Valentin Wember » meer van deze auteur »

€ 25.00

Dit boek is een onmisbare en waardevolle hulp voor de vrijeschoolleerkracht. In drie delen (Het fundament, Verdieping, Aanvullingen) worden belangrijke aanwijzingen van Rudolf Steiner voor de leerkracht besproken; wordt aangemoedigd tot verdere studie; worden handreikingen geboden om de kern van de vrijeschoolpedagogie op te nemen en worden meditaties voor de leerkrachten besproken. Thema's die o.m. aan bod komen: Pedagogisch componist worden; Vormen van meditatie; Enthousiasme; Alledaagse meditatie; Het wonderbaarlijke effect op het lesgeven.

Paperback met flappen, 237p.

Menskundige aanwijzingen voor het leraarschap

Menskundige aanwijzingen voor het leraarschap

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 12.50

In drie voordrachten, gehouden voor de leerkrachten van de eerste vrijeschool, behandelt Rudolf Steiner op een toegankelijke manier een aantal belangrijke thema’s rondom opvoeden en onderwijzen, waaronder: opvoeden als gezondmakende activiteit; het geheim van de wil; drie opvoedingsidealen; bewegen, verteren, ritme, waarnemen; de verbinding met Michaël.

(paperback, 66 pagina’s)

Opstanding

Opstanding

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 10.00

Een voordracht over wat opstanding is. Juist in onze tijd is niet alleen een innerlijke opstanding noodzakelijk - maar ook een opstanding te midden van de neerwaartse krachten die in onze beschaving werken.

(paperback, 37 pagina’s)

Opvoeden in de puberteit

Opvoeden in de puberteit

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 12.50

Een voordracht waarin Rudolf Steiner spreekt over de puberteit en dat wat het opvoeden en begeleiden van kinderen in de puberteit van opvoeders en leerkrachten vraagt. Onder andere over het omgaan met seksualiteit en het bezig zijn met jezelf en niet met de wereld.

Aangevuld met een artikel van Hugo Pronk: veertien worden.

(paperback, 44 pagina’s)

Opvoeding en onderwijs

Opvoeding en onderwijs
Spirituele grondslagen

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 27.50

Negen voordrachten over de grondslagen van de Vrije Schoolpedagogiek, o.a. over de verschillende leeftijdsfasen, de grondhouding van de leerkracht en de school als organisme. (Serie Werken en voordrachten, gebonden, 240 pagina’s)

Opvoedkunst

Opvoedkunst
Methodisch-didactische aanwijzingen

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 24.50

De tweede reeks van 14 voordrachten die Rudolf Steiner gaf voorbereidend op de opening van de eerste Vrije School. De voordrachten zijn praktijkgericht en geven de leerkracht inzichten en voorbeelden om de antroposofische menskunde en pedagogiek in de praktijk toe te passen.

(gebonden, 245 pagina’s)

Pinksteren

Pinksteren
Het feest van de vrije individualiteit

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 12.50

Drie voordrachten over de betekenis van het Pinksterfeest.

(67 pagina

Raadsels van het menselijk temperament

Raadsels van het menselijk temperament

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 9.90

Kennis van de temperamenten: van belang in de opvoeding én in de zelfopvoeding. 79 pagina

Schiller en de Vrijeschoolpedagogie

Schiller en de Vrijeschoolpedagogie

Ilse Staedke

€ 19.00

Schillers denkbeelden over mens en samenleving vormen in zekere zin de kiem voor het vrijeschool onderwijs. In de pedagogie van Rudolf Steiner worden concreet gewerkt aan de idealen die Schiller verwoordde. De samenhang tussen Schiller en de vrijeschool wordt in deze uitgave uitgediept en verhelderd.

(paperback, 74 pagina’s)

Sprookjes

Sprookjes
De wijsheid in sprookjesbeelden

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 13.50

Al eeuwenlang worden sprookjes verteld en gewaardeerd. Waar komen ze eigenlijk vandaan? In drie voordrachten spreekt Rudolf Steiner over de oorsprong van de sprookjes en over de betekenis van de rijke beeldenwereld waarin ze ons binnenleiden.

(paperback, 96 pagina’s)

Van de sloffen en de beer

Van de sloffen en de beer
Kinderen leren oordelen als basis voor de latere moraliteit

Jaques Meulman

€ 10.00

Aansluitend bij de inhoud van de voordrachten uit Gezondmakend onderwijs (van Rudolf Steiner) geeft de schrijver in deze uitgave een aanzet en motivatie om te komen tot een praktijk van opvoeden en onderwijzen die het opgroeiende kind in staat stelt te groeien tot een mens die moreel handelen, oordelen en kiezen kan.

(paperback, 49 pagina’s)

VRIJ om te worden wie je bent

VRIJ om te worden wie je bent

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 3.00

Wat beoogde Rudolf Steiner eigenlijk met de oprichting van de eerste vrije school? Niet alleen dat de kinderen zich naar hun eigen aard en wezen zouden kunnen ontwikkelen - maar ook dat de mens tot het besef zou komen dat er in de samenleving voor ieder een vrije ruimte moet bieden om zich in vrijheid te ontwikkelen.

Deze verzameling van citaten uit voordrachten van Rudolf Steiner maakt duidelijk hoe ver zijn streven met de oprichting van de school eigenlijk wilde reiken.

(Een kleurrijke en fraaie minibrochure, 32p)

Vrije School op de tweesprong

Vrije School op de tweesprong
Waar blijft het eigene van de Vrije School?

John Hogervorst (red.) » meer van deze auteur »

€ 14.50

Hoe is het anno 2008 met de kwaliteit van het Vrije Schoolonderwijs in Nederland? Aan de ene kant klinkt de roep om een vernieuwing van het onderwijs in het kader van een aanpassing aan de eisen van deze tijd. Aan de andere kant leeft de wens om te behouden wat er is - maar dreigen Vrije Schoolgewoonten en - inzichten sleets te worden. Hoe kan de Vrije School in dit spanningsveld een koers uitzetten en de verbinding met de eigen wortels in stand houden?

Een bundel met artikelen en teksten van Martin van den Broek, Dieter Brüll, Christine Gruwez, John Hogervorst, Monique Wortelboer en Rudolf Steiner. (paperback, 84 pagina’s)

Zeker weten, denken loont!

Zeker weten, denken loont!

Wilbert Lambrechts en Herman Meyvis

€ 12.00

De weg naar een rijk oordeelsvermogen in puberteit en adolescentie

Een uitgave, gebaseerd op voordrachten die door beide auteurs werden gegeven waarin de essentie wordt gegeven van tientallen jaren onderwijs aan middelbare scholieren. Hoe leren zij, wat is de betekenis van de pedagogie van Rudolf Steiner en hoe kun je deze inzetten?

(paperback, 63p met illustraties in ZW)

© ABC Boekenservice 2001-2018

 

winkelmandje
winkelmandje  ·  contact  ·  klantenservice  ·  home