home ABC Antroposofie

Christuservaringen heden

Authentieke getuigenissen van tijdgenoten

G. Hillerdal & B. Gustafsson

'Plotseling ... leek het alsof er Iemand naast mij stond. Iemand die troost en kracht uit­straalde. En ik ”hoorde” ... even helder en duidelijk alsof iemand woor­delijk tegen mij had gespro­ken: ”Wanhoop niet. Je bent niet alleen. Ik leef”.

Aldus een citaat uit één van de ruim hon­derd brie­ven die Berndt Gus­tafsson en Gunnar Hiller­­dal ont­vin­gen. Dit naar aanlei­ding van een op­roep in een grote zweedse krant, waarin mensen die me­enden Christus gezien of ge­hoord te heb­ben, aange­spoord werden te rea­ge­ren. Vaak werd pas na lange aarze­ling be­slo­ten om het 'kostbaar ge­heim' openbaar te ma­ken. De ver­zameling docu­menten die hier­door is ontstaan kan met recht uniek en enig in haar soort wor­den ge­noemd. Nu in een nieuwe neder­landse vertaling en voorzien van een na­woord, waarin op de actuele betekenis van deze belevingen wordt in­gegaan.

[Perun Boeken, 2002]

Christuservaringen heden
Authentieke getuigenissen van tijdgenoten
G. Hillerdal & B. Gustafsson

€ 5.00

© ABC Boekenservice 2001-2018

 

winkelmandje
winkelmandje  ·  contact  ·  klantenservice  ·  home